English translations of Czech and Slovak technical standards

English translations of Czech and Slovak technical standards

We have translated several dozen Czech technical standards into English for our clients.

If you are interested in English translations of Czech technical standards, do not hesitate to contact us at info@moudrypreklad.cz.

Titles of all the Czech technical standards translated into English are listed here:

Název v SK

Název v AJ

STN 92 0400 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

STN 92 0400 Fire safety of buildings – Water supply for fire fighting

Zbierka zákonov č. 410/2012 Vyhláška Ministerstva životného prostredie Slovenskej republiky z 30. novembra 2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

410 IMPLEMENTING DECREE of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic of 30 November 2012 implementing certain provisions of the Clean Air Act

576 N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky z 21. augusta 2002,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov

576 REGULATION
of the Government of the Slovak Republic
of 21 August 2002 laying down detailed technical requirements and conformity assessment procedures for pressure equipment and amending Regulation No 400/1999 Coll. of the Government of the Slovak Republic laying down detailed technical requirements for certain other products as amended

169 V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. marca 2006
o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho
zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

169 DECREE of the Ministry of Interior of the Slovak Republic
of 10 March 2006
on the specific properties of fixed fire-fighting equipment and semi-fixed fire-fighting equipment and the conditions of their operation and provision for their regular inspection

94 V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. februára 2004,
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

94 IMPLEMENTING DECREE
of the Ministry of Interior of the Slovak Republic from the 12th February 2004,
in which the technical requirements for the fire-protection safety in construction and use of buildings are defined

411 V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 30. novembra 2012
o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
a kvality ovzdušia v ich okolí

411 DECREE of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic
of 30 November 2012
on the monitoring of emissions from stationary sources of air pollution
and air quality in their vicinity

726 V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. decembra 2002,
ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej
prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

726 DECREE of the Ministry of Interior of the Slovak Republic
of 13 December 2002
laying down the characteristics of fire alarm systems, conditions of their operation and ensuring its regular inspection

109 Z Á K O N
O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU
(STAVEBNÝ ZÁKON)

109 ACT
ON SPATIAL PLANNING AND BUILDING PROCEDURE (THE BUILDING ACT)

133 ZÁKON
z 15. mája 2013
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

133 ACT
of 15 May 2013
on construction products and amending certain acts

261 Z Á K O N
z 20. marca 2002
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

261 ACT
of 20 March 2002
on the prevention of industrial accidents and amending certain acts

314 ZÁKON
z 2. júla 2001
o ochrane pred požiarmi
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

314 ACT
of 2 July 2001
on fire protection
The National Council of the Slovak Republic has adopted the following Act:

393 NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

393 DECREE OF THE GOVERNMENT
of the Slovak Republic
of 24 May 2006
on the minimum requirements to ensure health and safety when working in explosive atmospheres

699 VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 10. decembra 2004
o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

699 DECREE
Ministry of Interior of the Slovak Republic
of 10 December 2004
on the provision of buildings with firefighting water

59 VYHLÁŠKA
Slovenského úradu bezpečnosti práce
z 15. apríla 1982,
ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

59 DECREE
of the Slovak Office for Occupational Health and Safety
of 15 April 1982
laying down the basic requirements for occupational safety and the safety of technical equipment

STN 13 4309-2
Priemyselné armatúry
Poistné ventily
Časť 2: Technické požiadavky

STN 13 4309-2
Industrial armatures
Safety valves
Part 2: Technical requirements

STN 13 4309-3
Priemyselné armatúry
Poistné ventily
3. časť: Výpočet výtokov

STN 13 4309-3
Industrial armatures
Safety valves
Part 3: Calculation of flowing capacity

STN 13 4309-4
Priemyselné armatúry
Poistné ventily
4. časť: Typové skúšky

STN 13 4309-4
Industrial armatures
Safety valves
Part 4: Type tests

339 NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. mája 2006
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií

339 REGULATION OF THE GOVERNMENT
of the Slovak Republic
of 10 May 2006,
establishing the particulars on permissible values of noise, infrasound and vibrations and on requirements for objective assessment of noise, infrasound and vibrations.

Zbierka zákonov SR Predpis č. 549/2007 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

Statute Book of the Slovak Republic (Zbierka zákonov SR) Regulation No. 549/2007
Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic establishing the particulars on permissible values of noise, infrasound and vibrations and on requirements for objective assessment of noise, infrasound, and vibrations in the environment

555 NARIADENIE  VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z.
o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

555 REGULATION OF THE GOVERNMENT
of the Slovak Republic
of 13 September 2006,
amending and supplementing the Regulation No. 115/2006 of the Government of the Slovak Republic on the minimum health and safety requirements for protection of employees against risks related to exposure to noise

100 VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. marca 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami,
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

100 DECREE
of the Ministry of Environment of the Slovak Republic
from March 13, 2005,
laying down details on handling of hazardous substances, formalities of the emergency plan, and procedures for dealing with extraordinary deterioration of water (EDW)

364 ZÁKON
z 13. mája 2004
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

364 ACT
dated 13 May 2004
on waters, which amends Act no. 372/1990 Coll. of the National Council of the Slovak Republic
on offences, as amended by subsequent regulations (Water Act)

69 ZÁKON
o stavebných výrobkoch
úplné znenie zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, ako vyplýva
zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 264/1999 Z. z., zákonom č. 413/2000 Z. z., zákonom č. 134/2004 Z. z. a zákonom č. 173/2008 Z. z.

69 ACT
on Construction Products
the full wording of Act No. 90/1998 Coll., on Construction Products, as it arises
from amendments and supplementations laid down by Act No. 264/1999 Coll., Act No. 413/2000 Coll., Act No. 134/2004 Coll. and Act No. 173/2008 Coll.

392 NARIADENIE   VLÁDY Slovenskej republiky
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prosriedkov

392 REGULATION OF THE GOVERNMENT of the Slovak Republic
concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment