Anglické překlady českých a slovenských norem

Pro své klienty jsme do angličtiny přeložili několik desítek českých technických norem.

Pokud máte zájem o anglické překlady slovenských technických norem, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese info@moudrypreklad.cz.

Snižte náklady a čas na překlad

  • výrazně nižší cena (sleva až 70 % z ceny překladu realizovaného klasicky)
  • zkrácení času na vyhotovení překladu
  • zachování terminologické a stylistické jednotnosti
  • jednotná grafická úprava
  • Ideální pro překlady manuálů

již od 100 Kč

Název v ČJ

Název v AJ

ČSN 13 4309-1
Pojistné ventily
Část 1: Termíny a definice

ČSN 13 4309-1
SAFETY VALVES
Part 1: Terms and definitions

ČSN 33 3051
Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 33 3051
PROTECTIONS OF ELECTRIC MACHINES AND DISTRIBUTION SWITCHGEAR

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 75 6760
Vnitřní kanalizace

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 75 6760
Water installations inside buildings

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 75 6101
Sewer systems and house connections

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 75 5409
Vnitřní vodovody

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 75 5409
Water installations inside buildings

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 74 3305
Ochranná zábradlí

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 74 3305
Safety railing

ČESKÁ NORMA ČSN 73 6114
VOZOVKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Základní ustanovení pro navrhování

CZECH STANDARD ČSN 73 6114
ROAD PAVEMENTS Basic Requirements for Design

ČESKÁ NORMA ČSN 73 5130
JEŘÁBOVÉ DRÁHY

CZECH STANDARD ČSN 73 5130
CRANE RUNWAYS

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0873
Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0873
Fire safety – Equipment for fire-water supply

ČESKÁ NORMA ČSN 73 0872
Požární bezpečnost staveb
OCHRANA STAVEB PROTI ŠÍŘENÍ POŽÁRU VZDUCHOTECHNICKÝM ZAŘÍZENÍM

CZECH STANDARD ČSN 73 0872
Fire safety of buildings
PROTECTION OF BUILDINGS AGAINST THE FIRE PROPAGATION THROUGH AIR-DISTRIBUTION EQUIPMENT

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 74 3282
Pevné kovové žebříky pro stavby

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 74 3282
Fixed metal ladders for use in construction works

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 4130
Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 4130
Stairways and sliding ramps – Basic requirements

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0848
Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0848
Fire protection of buildings – Cable distributions

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0848 ZMĚNA Z1
Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0848 AMENDMENT Z1
Fire protection of buildings – Cable distributions

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0845
Požární bezpečnost staveb – Sklady

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0845
Fire safety of buildings – storage rooms

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0821
Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0821
Fire protection of buildings – Fire resistance of building structures

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0818 ZMĚNA Z1
Požární bezpečnost staveb Obsazení objektů osobami

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0818 Amendment Z1
Fire safety of buildings – Person/surface rate in buildings

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0810
Fire safety of structures – Common provisions

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0810 ZMĚNA Z3
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanoveni

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0810 AMENDMENT Z3
Fire safety of structures – Common provisions

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0810 ZMĚNA Z2
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanoveni

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0810 AMENDMENT Z2
Fire safety of structures – Common provisions

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0810 ZMĚNA Z1
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanoveni

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0810 AMENDMENT Z1
Fire safety of structures – Common provisions

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0802 ZMĚNA Z1
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0802 AMENDMENT
Fire safety of structures – non-industrial buildings

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0606
Hydroízolace staveb – Povlakové – hydroizolace – Základní ustanovení

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0606
Waterproofing of buildings – Continuous sheet waterproofing – Basic provisions

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0802
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0802
Fire protection of buildings – Non-industrial buildings

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0601
Ochrana staveb proti radonu z podloží

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0601
Protection of buildings against radon from the subsoil

ČESKÁ PŘEDBĚŽNÁ NORMA ČSN 73 0600
Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

CZECH INTERIM STANDARD ČSN 73 0600
Waterproofing of buildings – Basic provisions

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0037 ZMĚNA Z1
Zemní tlak na stavební konstrukce

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0037 AMENDMENT 1
Earth pressure acting on structures

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 73 0005
MODULOVÁ KOORDINACE ROZMĚRŮ VE VÝSTAVBĚ Základní ustanovení

CZECHOSLOVAK STATE STANDARD ČSN 73 0005
MODULAR COORDINATION OF DIMENSIONS IN CONSTRUCTION Basic requirements

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 73 0037
ZEMNÍ TLAK NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE

CZECHOSLOVAK TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0037
EARTH PRESSURE ACTING ON STRUCTURES

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 6133
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 6133
Road earthwork – design and execution

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0804
Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 0804
Fire protection of buildings – Industrial buildings

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0848 ZMĚNA Z1
Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0848 AMENDMENT Z1
Fire protection of buildings – Cable distributions

ČESKOSLOVESNKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 73 0032
VÝPOČET STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÝCH DYNAMICKÝMI

CZECHOSLOVAK STATE STANDARD ČSN 73 0032
CALCULATION OF BUILDING STRUCTURES LOADED BY DYNAMIC EFFECT OF MACHINES

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0818 ZMĚNA Z1
Požární bezpečnost staveb Obsazení objektů osobami

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0818 AMENDMENT Z1
Fire protection of buildings – Person/surface rate in buildings

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0802 ZMĚNA Z2
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0802 Amendment Z2
Fire safety of buildings – Non-industrial buildings

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0875
Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace
v rámci požárně bezpečnostního řešení

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0875
Fire protection of buildings – Setting specification for design of fire detection and fire alarm systems in terms of fire safety solution

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 65 0201 ZMĚNA Z1
Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 65 0201 AMENDMENT Z1
Flammable liquids – Production, storage and handling areas

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 65 0201
Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 65 0201
Flammable liquids – Production, storage and handling areas

201/2012 Sb. ZÁKON
ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ACT
of 02 May 2012 on air protection

ČSN 01 3420
Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 01 3420
Building drawings. Basic requirements on building drawings

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN EN 1998-1 ZMĚNA A1 73 0036
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení –
Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN EN 1998-1 AMENDMENT A1 73 0036
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance
Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN EN 1998-1 OPRAVA 1 73 0036
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení –
Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN EN 1998-1 CORRECTION 1 73 0036
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance
Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN EN 1998-1 OPRAVA 2 73 0036
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení –
Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN EN 1998-1 CORRECTION 2 73 0036
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance
Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN EN 1998-1 ZMĚNA Z1 73 0036
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení –
Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN EN 1998-1 AMENDMENT Z1 73 0036
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance
Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN EN 1998-1 ZMĚNA Z2 73 0036
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení –
Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN EN 1998-1 AMENDMENT Z2 73 0036
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance
Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN EN 1998-1 ZMĚNA Z3 73 0036
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení –
Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN EN 1998-1 AMENDMENT Z3 73 0036
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance
Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

ČESKÁ NORMA ČSN 69 3431
Obslužné konstrukce svislých nádob

ČSN 69 3431 – Service structures for vertical vessels

ČESKÁ NORMA ČSN 69 0830
Obslužné konstrukce svislých nádob

ČSN 69 0830 – Service structures for vertical vessels

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0603
Tlakové nádoby PŘÍRUBY PRO TLAKOVÉ NÁDOBY Technické předpisy

ČSN 69 0603 – Pressure vessels FLANGES FOR PRESSURE VESSELS Technical regulations

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 69 0012 ZMĚNA Z4
Tlakové nádoby stabilní – Provozní požadavky

ČSN 69 0012 AMENDMENT Z4 – Stationary pressure vessels – Operational requirements

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 690012 – Změna a
Změna a – 9/1989 TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ Provozní požadavky

ČSN 33 690012 – Amendment a – Amendment a – 9/1989 STATIONARY PRESSURE VESSELS
Operational requirements

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 69 0012 ZMĚNA 3
Tlakové nádoby stabilní – provozní požadavky

ČSN 69 0012 – AMENDMENT 3 Stationary pressure vessels – Operational requirements

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0012
TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ Provozní požadavky

CSN 69 0012 – STATIONARY PRESSURE VESSELS Operational requirements

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA ČSN 69 0010-8.1
Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA NÁDOBY PRO TEPLOTY POD 0 °C
Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C

ČSN 69 0010-8.1 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES PRESSURE VESSELS WITH WORKING TEMPERATURE BELLOW 0°C
Part 8.1: Stationary pressure vessels operating at temperatures below 0°C

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA ČSN 69 0010-7.2
Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA ZKOUŠENÍ
Část 7.2: Pasport

ČSN 69 0010-7.2 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES. TESTING.
Part 7.2: Data report

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010-7.1
Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA ZKOUŠENÍ A DOKUMENTACE
Část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška

ČSN 69 0010-7.1 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES. TESTING AND RECORDS.
Part 7.1: Construction and first pressure test

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 69 0010-6.4
Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výroba – Část 6.4: Kontrola svarových spojů

ČSN 69 0010-6.4 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Fabrication – Part 6.4: Control of welded joints

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010-6.3
Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA VÝROBA
Část 6.3: Součinitel hodnoty svarového spoje

ČSN 69 0010-6.3 – Stationary pressure vessels
TECHNICAL RULES. PRODUCTION.
Part 6.3: Coefficient of weld joint value

ČESKÁ NORMA ČSN 69 0010-6.2
Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výroba – Část 6.2: Svařování

ČSN 69 0010-6.2 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Fabrication – Part 6.2: Welding

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010-6.1
Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA VÝROBA
Část 6.1: Základní požadavky na výrobu

ČSN 69 0010-6.1 – Stationary pressure vessels
TECHNICAL RULES. PRODUCTION.
Part 6.1: Basic production requirements

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010-5.3
Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA KONSTRUKCE
Část 5.3: Požadavky na značení

ČSN 69 0010-5.3 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES FOR CONSTRUCTION
Part 5.3: Marking requirements

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010-5.2
Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA KONSTRUKCE
Část 5.3: Výstroj tlakových nádob

ČSN 69 0010-5.2 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES FOR CONSTRUCTION
Part 5.3: Equipment of pressure vessels

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010-5.1
Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA KONSTRUKCE
Část 5.1: Základní požadavky

ČSN 69 0010-5.1 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES FOR CONSTRUCTION
Part 5.1: Basic requirements

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010 část 4.9
TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Kulové pláště

ČSN 69 0010 part 4.9 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Spherical shells

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010 část 4.7
TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Klenutá dna nádob

ČSN 69 0010 part 4.7 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Ellipsoidal, torispherical and hemispherical heads

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010 část 4.6
TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Kuželové části nádob

ČSN 69 0010 part 4.6 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Conical parts of vessels

ČSN 69 0010  část 4.5 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Válcové části nádob

ČSN 69 0010 part 4.5 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Cylindrical parts of vessels

ČSN 69 0010-4.5 ZMĚNA 2 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Válcové části nádob

ČSN 69 0010-4.5 AMENDMENT 2 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Cylindrical parts of vessels

ČSN 69 0010 část 4.4 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Všeobecná část pro nádoby z litiny

ČSN 69 0010 Part 4.4 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
General specification for cast iron vessels

ČSN 69 0010-4.27 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Část 4.27: Určování dovoleného

ČSN 69 0010-4.27 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Part 4.27: Determining allowable pressure by a pressure test

ČSN 69 0010 část 4.3 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů

ČSN 69 0010 Part 4.3 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
General specification for vessels made of non-ferrous metals

ČSN 69 0010-4.27 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA. VÝPOČET PEVNOSTI
Část 4.27: Určování dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou

ČSN 69 0010-4.27 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES. DESIGN
Part 4.27: Determining allowable pressure by a pressure test

ČSN 69 0010 část 4.23 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Nosné části vysokých svislých nádob

ČSN 69 0010 Part 4.23 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Supporting parts of tall vertical vessels

Změna a— 7/1991.
ČSN 69 0010 část 4.23 TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ.
TECHNICKÁ PRAVIDLA. VÝPOČET PEVNOSTI
Nosné části vysokých svislých nádob

Amendment a – 7/1991.
ČSN 69 0010 Part 4.23 STATIONARY PRESSURE VESSELS.
TECHNICAL RULES. DESIGN
Supporting parts of tall vertical vessels

ČSN 69 0010 část 4.22 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Namáhání vysokých svislých nádob od větru
a seismických účinků

ČSN 69 0010 Part 4.22 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Loads of tall vertical vessels due to wind
and seismic effects

ČSN 69 0010-4.20 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Nízkocyklová únava částí nádob

ČSN 69 0010-4.20 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Low-cycle fatigue of vessel parts

ČSN 69 0010 část 4.20 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Nízkocyklová únava částí nádob

ČSN 69 0010 Part 4.20 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Low-cycle fatigue of vessel parts

ČSN 69 0010-4.2 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – část 4.2: Všeobecná část pro nádoby z oceli

ČSN 69 0010-4.2 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Part 4.2: General specification of strength steel vessels

ČSN 69 0010-4.2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla -Výpočet pevnosti – Část 4.2: Všeobecná část pro nádoby z oceli

ČSN 69 0010-4.2 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Part 4.2: General specification of strength steel vessels

ČSN 69 0010 část 4.18 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Přírubové spoje

ČSN 69 0010 Part 4.18 -STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Flanged connections

ČSN 69 0010-4.18 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Přírubové spoje

ČSN 69 0010-4.18 AMENDMENT Z2 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Flanged connections

ČSN 69 0010 část 4.18 ZMĚNA 1 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Přírubové spoje

ČSN 69 0010 Part 4.18 AMENDMENT 1 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Flanged connections

ČSN 69 0010 část 4.17 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Duplikátorové pláště

ČSN 69 0010 Part 4.17 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Jacketed pressure vessels

ČSN 69 0010-4.17 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Duplikátorové pláště

ČSN 69 0010-4.17 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Jacketed housing

ČSN 69 0010 část 4.14 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Sférická dna a víka bez lemu

ČSN 69 0010 Part 4.14 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Spherical heads and covers without trim

ČSN 69 0010-4.14 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Sférická dna a víka bez lemu

ČSN 69 0010-4.14 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Spherical heads and covers without knuckle

ČSN 69 0010-4.13 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Výpočet pevnosti – Trubkové výměníky tepla

ČSN 69 0010-4.13 AMENDMENT Z2 – Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Tubular heat exchangers

ČSN 69 0010 část 4.13 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Trubkové výměníky tepla

ČSN 69 0010 Part 4.13 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Tubular heat exchangers

ČSN 69 0010-4.12 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti
Část 4.12: Vyztužování otvorů

ČSN 69 0010-4.12 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design
Part 4.12: Reinforcement of openings

ČSN 69 0010-4.12 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Část 4.12: Vyztužování otvorů

ČSN 69 0010-4.12 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Part 4.12: Reinforcement of openings

ČSN 69 0010 část 4.11 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Rovná obdélníková a eliptická dna a víka

ČSN 69 0010 Part 4.11 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Flat rectangular and elliptical plates

ČSN 69 0010-4.11 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Rovná obdélníková a eliptická dna a víka

ČSN 69 0010-4.11 AMENDMENT Z2 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Flat reinforced circular plates

ČSN 69 0010 část 4.10 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Rovná vyztužená kruhová dna a víka

ČSN 69 0010 Part 4.10 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Flat reinforced circular plates

ČSN 69 0010-4.10 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Rovná vyztužená kruhová dna a víka

ČSN 69 0010-4.10 AMENDMENT Z2 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Flat reinforced circular plates

ČSN 69 0010 část 4.1 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Úvodní část

ČSN 69 0010 Part 4.1 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Introductory part

ČSN 69 0010-4.9 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Rovná nevyztužená kruhová dna a víka

ČSN 69 0010-4.9 AMENDMENT Z2 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Flat unstayed circular plates

ČSN 69 0010 část 4.8 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Kulové pláště

ČSN 69 0010 part 4.8 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Spherical shells

ČSN 69 0010-4.8 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Kulové pláště

ČSN 69 0010-4.8 AMENDMENT Z2 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Spherical shells

ČSN 69 0010-4.7 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Klenutá dna nádob

ČSN 69 0010-4.7 AMENDMENT Z2 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Ellipsoidal, torispherical and hemispherical heads

ČSN 69 0010-4.6 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Kuželové části nádob

ČSN 69 0010-4.6 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Conical parts of vessels

ČSN 69 0010-4.23 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Nosné části vysokých svislých nádob

ČSN 69 0010-4.23 AMENDMENT Z2 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Supporting parts of tall vertical vessels

ČSN 69 0010-3.1 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Část 3.1: Materiál

ČSN 69 0010-3.1 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Part 3.1: Materials

ČSN 69 0010-3.1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Část 3.1: Materiál

ČSN 69 0010-3.1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Part 3.1: Materials

ČSN 69 0010-2.1 – Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA
Část 1.1: Kategorizace nádob

ČSN 69 0010-2.1 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES
Part 1.1: Categorization of vessels

ČSN 69 0010-1.1 – Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA
Část 1.1: Základní část.
Všeobecná ustanovení a terminologie

ČSN 69 0010-1.1 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES
Part 1.1: Basic part.
General provisions and terms & definitions

ČSN 69 0010-10.1 – Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA SMALTOVANÉ NÁDOBY
Část 10.1: Základní požadavky

ČSN 69 0010-10.1 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES. ENAMELLED VESSELS.
Part 10.1: Basic requirements

ČSN   13 0010 – JMENOVITÉ TLAKY A PRACOVNÍ PŘETLAKY

ČSN 13 0010 – Nominal pressures and working pressures

ČSN 13 0020 shody – Kovová průmyslová potrubí —
Část 7: Návod na používání postupů posuzování

ČSN 13 0020 – Metallic industrial piping – Part 7: Guidance on the use of conformity assessment procedures

CSN 13 0300 – MATERIAL PRO NORMALIZOVANÉ SOUČÁSTI POTRUBÍ

ČSN 13 0300 – MATERIALS FOR STANDARDIZED COMPONENTS OF PIPELINES

CSN 13 4309-1 Průmyslové armatury
POJISTNÉ VENTILY
Část 1 : Termíny a definice

ČSN 13 4309-1 Industrial armatures
SAFETY VALVES
Part 1: Terms and definitions

CSN 13 4309-2  Prumyslové armatury
POJISTNÉ VENTILY
část 2: Technické požadavky

ČSN 13 4309-2   Industrial armatures
SAFETY VALVES
Part 2: Technical requirements

ČSN 13 4309-3 Průmyslové armatuw
POJISTNÉ VENTILY část 3: Výpočet výtoků

ČSN 13 4309-3 Industrial armatures
SAFETY VALVES
Part 3: Calculation of flowing capacity

CSN 13 4309-4 Průmyslové amatuw
POJISTNÉ VENnLY část 4: Typové zkouiky

ČSN 13 4309-4   Industrial armatures
SAFETY VALVES
Part 4: Type tests

ČSN 33 1500 ZMĚNA 1  Elektrotechnické předpisy
REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ČSN 33 1500
AMENDMENT 1  Electrotechnical regulations
INSPECTION OF ELECTRICAL APPLIANCES

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení z 16. června 1990 se mění takto:

ČSN 33 1500 Electrotechnical rules. Inspection of electrical equipment of 16 June 1990 is amended as follows

CSN 33 1500  ZMĚNA Z3 – Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení

ČSN 33 1500
AMENDMENT Z3 – Electrotechnical regulations –
Inspection of electrical equipment

ČSN 33 1500
ZMĚNA Z4 – Elektrotechnické předpisy -Revize elektrických zařízení

ČSN 33 1500
AMENDMENT Z4 – Electrotechnical regulations –
Inspection of electrical equipment

ČSN 33 1500 – REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ČSN 33 1500   INSPECTION OF ELECTRICAL APPLIANCES

ČSN 33 1600 používání – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během

ČSN 33 1600 -Inspections and checks of electrical appliances and hand-held motor-operated electric tools during use

ČSN 33 2000-1 – Elektrické instalace nízkého napětí
Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-1 – Electrical low-voltage installations –
Part 1: Basic aspects, determination of essential characteristics, definitions

ČSN 33 2000-2-21 – Elektrotechnické předpisy-
Elektrická zařízení –
Část 2: Definice
Kapitola 21: Pokyn k používání
všeobecných termínů

ČSN 33 2000-2-21 – Electrotechnical rules – Electrical equipment Part 2: Definitions – Chapter 21: Guidance on the use of general terms

CSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí -Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ed.2 ZMĚNA Z1

ČSN 33 2000-4-41 Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protective measures for ensuring safety – Protection against electric shocks
Ed. 2
AMENDMENT Z1

ČSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění
bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-41 – Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 ZMĚNA Z1  Elektrické instalace nízkého napětí -Část 4-42:
Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-42
Ed. 2
AMENDMENT Z1 Low-voltage electrical installations – Part 4-42: Safety – Protection against thermal effects

CSN 33 2000-4-42 – Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-42: Bezpečnost -Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-42 – Low-voltage electrical installations – Part 4-42: Safety – Protection against thermal effects

ČSN 33 2000-4-43 Elektrické instalace nízkého napětí — Cást 4-43: Bezpečnost —
Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-43 – Low-voltage electrical installations – Part 4-43: Safety – Protection against overcurrent

ČSN 33 2000-4-45- Elektrotechnické předpisy
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Část 4: Bezpečnost
Kapitola 45: Ochrana před podpětím

ČSN 33 200-4-45 –  Electrotechnical regulations
ELECTRICAL EQUIPMENT – Part 4: Safety
Chapter 45: Protection against undervoltage

Elektrotechnické předpisy — Elektrická zařízení — ČSN 33 2000-4-46 Část 4: Bezpečnost — Kapitola 46: Odpojování a spínání OPRAVA 1

Electrotechnical rules – Electrical equipment Part 4: Safety – Chapter 46: Disconnecting and switching ČSN 33 2000-4-46
Ed. 2
CORRECTION 1

CSN 33 2000-4-46 – Elektrotechnické předpisy -Elektrická zařízení -Část 4: Bezpečnost -Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-46 – Electrotechnical regulations –
Electrical equipment – Part 4: Safety – Chapter 46: Disconnecting and switching

ČSN 33 2000-5-51
Část 5-51: Elektrické instalace nízkého napětí -Výběr a stavba elektrických zařízení – ed. 3
Všeobecné předpisy ZMĚNA Z1

ČSN 33 2000-5-51  Low-voltage electrical installations – Part 5-51: Selection and construction of electrical equipment – General regulations
Ed. 3
AMENDMENT Z1

CSN 33 2000-5-51
ed. 3
Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení
Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-51
Ed. 3
Low-voltage electrical installations – Part 5-51: Selection and construction of electrical equipment – General regulations

CSN 33 2000-5-54 Efektrické instalace nizkého napétí –
čast 5-54: Vibér a stavba elektrickfch zaíizeni – Uzemnèní a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-54 – Low-voltage electrical installations – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements and protective conductors

 ČSN 33 3051 – Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení ZMĚNA ZI

ČSN 33 3051 AMENDMENT Z1  Protection equipment of electric machines and distribution switchgear

ČSN 33 2180 – PŘIPOJOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ A SPOTŘEBIČŮ

ČSN 33 2180 – Electrotechnical  regulations ČSN Installation of electrical devices and appliances

ČSN 33 2180   ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY PŘIPOJOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ A SPOTŘEBIČŮ

ČSN 33 2180 – Electrotechnical  regulations ČSN Installation of electrical devices and appliances

ČSN 33 2190 – Elektrotechnické předpisy
PŘIPOJOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH STROJŮ A POHONŮ S ELEKTROMOTORY

ČSN 33 2190 – Electrotechnical regulations
CONNECTING ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES WITH ELECTRIC MOTORS

ČSN 33 3051 – OCHRANY ELEKTRICKÝCH STROJŮ A ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ

ČSN 33 3051 – PROTECTION EQUIPMENT OF ELECTRIC MACHINES AND DISTRIBUTION SWITCHGEAR

CSN 341610 – Rozděleni zařízeni parních elektráren a tepláren podle důležitosti dodávky
elektrické energie, viz CSN 381120

CNS 34 1610 – Heavy current distribution systém in industrial workshops

ČSN 38 1754 – DIMENZOVANÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENI PODLE OČINKU ZKRATOVÝCH PROUDO

CNS 38 1754 – Desingn of electrical equipment with respect to the effects of short – circuit  currents

ČSN 75 9010
Vsakovací zařízení srážkových vod  OPRAVA 1

ČSN 75 9010 CORRIGENDUM 1 Rainwater Drainage Equipment

ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod

ČSN 75 9010 – Rainwater Drainage Equipment

ČSN 73 0818 – Požárníbezpečnost staveb – Obsazeníobjektů osobami

ČSN 73 0818 – Fire protection of buildings – Person/surface rate in buildings

ČSN 33 2000-5-523 – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení
Oddíl 523: Dovolené proudy

ČSN 33 2000-5-523 – ELECTRICAL EQUIPMENT
Part 5: Selection and erection of electrical equipment.
Section 523: Permissible currents

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení –
Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-52 – Electrical low-voltage installations –
Part 5-52: Selection and construction of electrical equipment.
Wiring systems

ČSN 33 2000-5-56 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení –
Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-5-56   – Electrical low-voltage installations.
Part 5-56: Selection and construction of electrical equipment.
Safety services

CSN 33 2000-5-56  ZMĚNA Z1 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – ed. 2
Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2  AMENDMENT Z1 – Electrical low-voltage installations.
Part 5-56: Selection and construction of electrical equipment.
Safety services

 ČSN 33 2000-5-56 ZMĚNA Z2 –  Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení –
Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2
AMENDMENT Z2 – Electrical low-voltage installations.
Part 5-56: Selection and construction of electrical equipment.
Safety services

ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 72 1006 – Compaction control of engineering fills

CSN 73 2604 – Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových
konstrukcí pozemních a inženýrských staveb

ČSN 73 2604 – Steel Structures – Inspections and maintenance of steel structures of buildings and civil engineering works

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení

ČSN 73 1901 – Design of roofs – Basic provisions

ČSN 73 1901
ZMÉNAz1 – Navrhovàní střec h – zàkladní ustanovení

ČSN 73 1901
AMENDMENT Z1 – Designing of roofs – Basic provisions

ČSN 73 1208 – Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 73 1208 – The design of water management concrete structures

ČSN 11 9030 – HYDROSTATICKÉ A PNEUMOSTATICKÉ MECHANIZMY A MAZACIE SYSTÉMY
Menovité tlaky

ČSN 11 9030 – HYDROSTATIC AND PNEUMOSTATIC POWER
MECHANISMS AND LUBRICATION SYSTEMS
Nominal Pressures

ČSN 69 0010-11 – Tlakové nádoby stabilní – Technická
pravidla – Část 11: Vysokotlaké tlustostěnné
nádoby – Technické požadavky

ČSN 69 0010-11 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Part 11: High-pressure thick-walled vessels – Technical requirements

ČSN 69 0010-12 -Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA Část 12: Kulové tlakové nádoby

ČSN 69 0010-12 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES. Part 12: Ball pressure vessels

CSN 69 0010-4.15 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní -Technická pravidla -Výpočet pevnosti – Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy

ČSN 69 0010-4.15
AMENDMENT Z2 -Stationary pressure vessels.Technical rules.Design.Spherical cover and split lock of floating head

ČSN 69 0010 část 4.15 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABIUNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI

ČSN 69 0010
Part 4.15 – STATIONARY PRESSURE VESSELS TECHNICAL RULES DESIGN
Floating heads covers and backing devices

ČSN 69 0010 část 4.16 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ TECHNICKÁ PRAVIDLA VÝPOČET PEVNOSTI
Komory vzduchových chladičů

ČSN 69 0010 Part 4.16 – STATIONARY PRESSURE VESSELS  TECHNICAL RULES DESIGN
Air cooler chambers

CSN 69 0010.4.19 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.19: Vlnové kompenzátory, z 1990-02-07

ČSN 69 0010-4.19  AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Part 4.19: U-shaped expansion joints of 7 February 1990

ČSN 69 0010 část 4.19 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ TECHNICKÁ PRAVIDLA VÝPOČET PEVNOSTI
Vlnové kompenzátory

ČSN 69 0010 Part 4.19 – STABLE PRESSURE VESSELS TECHNICAL RULES DESIGN Wave compensators

CSN 69 0010-4.21 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpo¬čet pevnosti – Část 4.21: Opěrné uzly nádob

ČSN 69 0010-4.21 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Part 4.21

ČSN 69 0010 část 4.21 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ TECHNICKÁ PRAVIDLA VÝPOČET PEVNOSTI
Opěrné uzly nádob

ČSN 69 0010 Part 4.21 – STATIONARY PRESSURE VESSELS TECHNICAL RULES DESIGN
Supporting nodes of vessels

CSN 69 0010-4.25 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Část 4.25: Vyso¬kotlaké nádoby

ČSN 69 0010-4.25 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Part 4.25: High-pressure vessels

ČSN 69 0010-4.25Tiakové nádoby stabilní TECHNICKÁ PRAVIDLA VÝPOČET PEVNOSTI
Část 4.25: Vysokotlaké nádoby

ČSN 69 0010-4.25 – Stable pressure vessels TECHNICAL RULES DESIGN
Part 4.25: High-pressure vessels

CSN 69 0010-4.26 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti -Část 4.26: Závěsné čepy

ČSN 69 0010-4.26 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Part 4.26: Hinge pins

ČSN 69 0010-4.26 – Tlakové nádoby stabilní TECHNICKÁ PRAVIDLA VÝPOČET PEVNOSTI
Část — 4.26: Závěsné čepy

ČSN 69 0010-4.26 -Stationary pressure vessels TECHNICAL RULES DESIGN
Part — 4.26: Lifting necks

ČSN  69 0010-9.1 – Tlakové nádoby stabilní TECHNICKÁ PRAVIDLA KONZERVACE A NÁTĚRY
Část 9.1: Základní ustanovení

ČSN 69 0010-9.1 – Stationary pressure vessels TECHNICAL RULES Conservation and paints
Part 9.1: Base requirements

ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5401 – Designing of water pipeline

ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky

ČSN 75 5411 – Water service branche pipes

ČSN 130009*  – Potrubí a armatury jmenované tlaky – Zrušená norma

ČSN 130009*  – Pipelines and armatures Nominal pressures – repealed standard

N 11 005 – Provozní pravidla tlakových zařízení

N 11 005 – Operating rules of pressure equipment

N 15 100 – Dovolené způsoby zaslepování otvorů bubnů parních generátorů

N 15 100 – Permissible methods to blind openings  of drums of steam generators

N 15 200 – Technologie svařování oceli 17 350 pro výrobu močoviny

N 15 200 – Steel welding technology 17 350 for the production of urea

272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. srpna 2011
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

272/2011 Sb. GOVERNMENT DECREE
of 24 August 2011
on health protection against adverse effects of noise and vibration

258/2000 Sb. ZÁKON
ze dne 14. července 2000
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb. ACT
of 14 July 2000
on the protection of public health and amending certain related acts

Ceny
našich
služeb

Pokud máte zájem o české technické normy v angličtině, neváhejte nás kontaktovat.

Na jakoukoliv poptávku Vám vypracujeme nabídku a cenovou kalkulaci. Kontaktujte nás prosím.

Poptávka online