Úřední a soudní překlady

Kvalitně. Rychle. A navíc za nejlepší cenu v centru Prahy!
Cena pro soukromé klienty od 399 Kč!

Máme pro Vás k dispozici tým zkušených překladatelů / soudních znalců, kteří pro Vás překlad rádi vyhotoví v potřebném termínu.

Soudní překlad

Soudní překlad (někdy nazývaný úřední překlad, ověřený překlad nebo také překlad s kulatým razítkem aj.) je typ překladu dokumentu, který vyžadují zejména úřady (české i zahraniční) a jiné instituce. Soudní překlad je nejčastěji požadován u dokumentů jako jsou diplomy, rodné a oddací listy, výpisy z rejstříku trestů atd. Překlad může vyhotovit pouze překladatel, který byl jmenován soudem k vyhotovování soudních překladů.

Soudní překlad je vždy neodlučitelně svázán s překladem a zároveň opatřen doložkou, podpisem a pečetí překladatele. Nejčastěji je překlad vázán trikolórovou šňůrkou, ale může být také prošit sešívačkou apod. Tlumočnická doložka potvrzuje, že tlumočník (překladatel) je jmenován soudem k vyhotovování ověřených překladů – je zde také uvedeno, kdy a který soud jej jmenoval, dále je zde uvedeno, pod jakým číslem je překlad zanesen do tlumočnického deníku tlumočníka, který překlad vyhotovil.

Jelikož vázání překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplomy, rodné listy atd.) se doporučuje dodat místo originálního dokumentu jeho notářskou kopii.

Podrobnosti popisuje Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.

Apostila

(tj. připojení ověřovací doložky, tzv. apostily) Apostilace je ověření veřejné listiny pro účely použití v zahraničí neboli tzv. vyšší ověření. Apostilou potvrzuje orgán státu (v ČR Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR), kde byla listina vydána, její pravost. Proces získání tohoto ověření je jednodušší než v případě superlegalizace. Apostilu lze ovšem uplatnit pouze při styku mezi státy, které jsou smluvními státy Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961. Tato úmluva odstranila mezi smluvními státy požadavek superlegalizace a nahradila jej zvláštní doložkou, která se nazývá apostila. Odpadá tedy ověřování listiny zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita.

Stejně jako v případě superlegalizace zde platí, že vyšší ověření (zde apostila) se připojí k listině až poté, co je listina ověřena orgánem státní správy, jež je nadřízený orgánu, který listinu vydal (např. vysvědčení vydané školou, je opatřeno razítkem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR). Až poté je listina ověřena apostilou.

K ověřování je nutné předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Již 10 let spolupracujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Překládáme, tlumočíme, pořádáme konference i online eventy.

Stovky stránek překladů i tlumočení pro Ústavní soud ČR a Nejvyšší soud ČR.

Každý rok dodáváme konferenční a tlumočnickou techniku na stovky akcí.

K filmům Noc v New Yorku, Bitva o Sevastopol, Kiki: Pojďme na to! a k mnoho dalším jsme dodali titulky.

Odborné překlady

Požadujete-li kvalitní překlad odborných textů, potřebujete také kvalifikované překladatele. Moudrý překlad poskytuje komplexní řešení právě v oblastech vyžadujících bezchybné zvládnutí specifické terminologie, a to v mnoha jazycích.

již od 260 Kč

Profesionální korektury od A do Z

Korektury k překladům neodmyslitelně patří, proto je také v nejvyšší kvalitě zajišťujeme rodilými mluvčími, např. z Velké Británie, z Německa.

Více o službách

Ceny
našich
služeb

Vyhotovíme pro vás úřední překlad Všech světových jazyků!

Na jakoukoliv poptávku Vám vypracujeme nabídku a cenovou kalkulaci. Kontaktujte nás prosím.